Villkor och sekretess

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (?Avtalet?) mellan dig som användare ("Du" eller ?Användaren?) och Västra Götalandsregionens, org. nr 232100-0131, (?VGR? eller ?Parkera VGR?) gällande användning av de tjänster som Parkera VGR från tid till annan tillhandahåller (?Tjänsterna?). Du godkänner och accepterar att bli bunden av Avtalet genom användande av Tjänsterna och/eller genom uttryckligt samtycke vid registrering av ett användarkonto hos Parkera VGR.

Det är viktigt att Du läser hela Avtalet och förstår innehållet.

Definitioner

Med ?App? avses den eller de smartphone-applikationer och den mobila hemsida som VGR tillhandahåller från tid till annan. I definitionen av ?Tjänster? ingår de samlade tjänster som Parkera VGR levererar, inkluderande, men ej begränsat till, Apptjänster. Med ?Vår hemsida? avses www.vastfastigheter.se/parkeringeller sådan annan domän som Vi meddelar kunden från tid till annan.

Vem kan ingå Avtal

Privatpersoner över 18 år och juridiska personer anställda inom alternativt hyresgäster, entreprenörer till Västra Götalandsregionen kan bli Användare och därmed ingå detta Avtal.

Användarkonto

Det är kostnadsfritt att skapa och inneha ett användarkonto hos Parkera VGR. Du ansvarar för att hålla personliga uppgifter kopplade till ditt användarkonto korrekta och uppdaterade. Vår primära kontaktväg till dig är din e-postadress samt telefonnummer, därför är det viktigt att Du hela tiden håller dessa uppgifter uppdaterade. Om inte VGR informerats om byte av e- postadress samt telefonnummer kommer VGR utgå från att de tidigare anmälda uppgifterna gäller.

Ditt användarkonto med tillhörande lösenord är en värdehandling och ska hållas hemligt. Det är viktigt att Du anger ett säkert lösenord och inte delar med dig av dina kontouppgifter till andra. Du ansvarar själv för alla aktiviteter som utförs via ditt användarkonto. Detta inkluderar även aktiviteter som utförs av någon annan, exempelvis om Du lånar ut din telefon eller om den kommer bort. Befarar Du att någon annan har tillgång till ditt användarkonto ska Du genast byta lösenord och kontakta Parkera VGR:s kundtjänst.

Du kan som användare när som helst avsluta ditt konto hos Parkera VGR genom att avluta detta i menyn i APP:en.

Parkeringsytor

Tjänsterna kan bara användas vid VGR:s parkeringsytor vid VGR:s egenägda fastigheter. De parkeringsytor som detta innefattar framgår av skyltning vid berörda fastighetstomter. Parkeringstillståndet gäller endast för det område och eventuellt ingående underområden för vilket det är betalt för. Mer info på : http://www.vastfastigheter.se/

Parkeringstillståndet berättigar till parkering av en (1) personbil i mån av ledig parkeringsplats på yta skyltad med Personal, Giltigt P-tillstånd erfordras.

Parkeringstillståndet är inte giltigt på yta skyltad med Besökande, Avgift.

Parkeringstillståndet gäller endast för det område och eventuellt ingående underområden för vilket det är betalt för. Mer info på : http://www.vastfastigheter.se/Parkeringsvillkor, parkeringsanmärkning m.m.

Parkeringstillståndet får enbart nyttjas av personal anställd vid Västra Götalandsregionen eller efter godkännande från systemansvarig vid Västfastigheter.

Parkeringstillståndet får enbart nyttjas i samband med arbetsplatsparkering och inte nyttjas för långtidsuppställning/boendeparkering.

Parkeringstillståndet gäller för en 30-dagars period i taget med möjlighet till automatisk förlängning av ny 30-dagars period.

Parkeringstillståndet är digitalt och den anställde ansvarar själv för att rätt registreringsnummer och parkeringsområde är aktiverat i det digitala systemet.

Det är den anställdes ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt. Parkeringen har påbörjats från den tid då du erhållit en bekräftelse. Parkeringen är avslutad då du erhållit en bekräftelse.

Det är den anställdes ansvar att anpassa sitt köp av parkeringstillstånd i samband med semester eller ledighet.

Om tillståndstjänsten inte fungerar är det den anställdes ansvar att aktuell parkeringskostnad betalas på annat sätt.

Parkerat fordon skall vara skattat, besiktigat och i trafik.

Du anger och väljer själv vilket fordon som parkeringen gäller för. Det är ditt ansvar att Du väljer rätt fordon. Fordonet anges utifrån registreringsnummer, har Du en personlig registreringsskylt anger Du det som står på registreringsskylten.

Användaren är ensamt ansvarig gentemot VGR för iakttagande av de parkeringsvillkor som VGR har för det område där parkering sker eller som i övrigt avtalats mellan Användaren och VGR. Genom tjänsten köper Användaren tillstånd från Parkera VGR att parkera på VGR:s parkeringsytor. Missbruk av personalparkeringstillstånd kan leda till att rätten att köpa parkeringstillstånd dras in efter prövning av systemansvarig vid Västfastigheter.

Brott mot parkeringsföreskrifter 

För det fall att Du bryter mot de parkeringsföreskrifter som meddelas vid parkeringsytan Du nyttjar, om giltighetstiden för tillståndet har passerats, om Du har valt tillstånd för annan parkeringsyta än den ditt fordon står parkerad på eller om Du valt fel registreringsnummer, riskerar Du, kontrollavgift..

Tvist rörande kontrollavgift regleras mellan Användare och för specifik parkeringsyta, övervakningsleverantör vilket framgår av text på kontrollavgift. Eventuell överklagan av utfärdad kontrollavgift ställs mot övervakningsleverantör i enlighet med vad som står på kontrollavgiften. 

Kontrollavgiftens avgift följer för gällande kommun beslutad avgift per överträdelse. 

Betalning

Vår målsättning är att Du som personal ska kunna få tillstånd att parkera och betala för parkering via din mobil utan någon extra serviceavgift. När Du använder vår App privat så betalar Du enbart ordinarie parkeringsavgift. 

Betalning av parkeringsavgifter tillståndsparkering och tillståndsparkering via abonnemang görs i samband med tillståndets valda starttid. 

Debitering och fakturering utförs i första hand mot det betalmedel som Du anslutit till Tjänsten. Betalningsmedel kan tas bort och läggas till via användarprofilen i Appen eller via webbsida.

Betalning sker i förskott genom kortbetalning där VGR debiterar angivet kontokort. Inga kortuppgifter hanteras eller lagras av VGR. Kortuppgifter hanteras av VGR:s leverantör GiantLeap Technologies AB: s PSP-tjänst Wordline. Det är den anställdes ansvar att det finns täckning på kontot dit det angivna kortet är anslutet. Det är också Kundens ansvar att betalkortet är giltigt. Betalning kan efter godkännande från Västfastigheter erläggas via faktura mot en av vår leverantör fastställd fakturaavgift.

Pappersfaktura som vald betalmetod erhålls först efter kontakt med Parkera VGRs kundtjänst på parkering@vgregion.sedär DU ansvarar för att uppge korrekt adress. VGR uppdaterar inte ditt konto vid ändrad adress. Vid flytt eller annan orsak till ny adress är det Du som kund som ansvarar för att kontakta VGR med korrekta uppgifter.

Har Du som användare invändning mot debitering eller betalning av parkeringsavgift som genomförts via våra Tjänster ska Parkera VGR kontaktas utan onödigt dröjsmål.

Har Du tecknat ett tillstånd avseende automatisk förnyelse löper detta månadsvis med debitering vid varje förnyelse. Du kan närsomhelst avsluta den automatiska förnyelsen under menyn för ditt aktiva tillstånd. Köpt tillstånd gäller sedan betalt period ut.

Aktuell taxa för Personalparkeringstillståndet fastställs årligen av Västra Götalandsregionens Regionstyrelse.

Kvitto

Under användarprofilen tillhandahålls parkeringskvitto för samtliga parkeringar som Du genomfört med tjänsten. Parkera VGR förbehåller sig dock rätten att göra sig av med Användarens kvitto för historiska köp efter den tid som krävs enligt tillämplig lag och god redovisningssed har passerat.

Tekniska förutsättningar och tillgänglighet

För att Du ska kunna använda Parkera VGR:s App måste Du ha en fungerande datauppkoppling i din mobiltelefon eller datorenhet.

Parkera VGR arbetar kontinuerligt för att våra Tjänster ska ha en mycket hög tillgänglighet och fungera tillfredsställande. Vi garanterar dock inte dess tillgänglighet eller att Tjänsten är felfri. Avbrott i Tjänsterna kan uppkomma vid t.ex. underhållsarbete.

Missbruk av Tjänst och spärrning av användarkonto

Tjänsterna får inte missbrukas, t.ex. genom störning av Tjänsterna eller försök att komma åt Tjänsterna med en annan metod än de gränssnitt Vi tillhandahåller.

Parkera VGR förbehåller sig rätten att hindra personer och företag från att använda Tjänsterna eller att blockera användning för parkering av vissa fordon. Detta primärt för att stoppa missbruk av våra Tjänster. Hinder kan upprättas för exempelvis vissa e- postadresser, personnummer, organisationsnummer eller registreringsnummer.

Parkera VGR förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra användare från att använda Tjänster, helt eller delvis, vid användarens brott mot dessa allmänna villkor, misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av Tjänst, eller om Parkera VGR utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Parkera VGR:s användares eller andra parters intressen. Tjänsterna kan även spärras om Användaren inte betalar i tid.

Ansvarsbegränsning

Parkera VGR ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer för Användaren på grund av fel eller avbrott i Tjänsterna eller annars på grund av användarens användning av Tjänsterna. För det fall Användaren inte är nöjd med Tjänsterna kan Användaren när som helst avsluta sitt abonnemang och användarkonto hos Parkera VGR samt säga upp Avtalet i enlighet med dessa allmänna villkor. Parkera VGR ansvarar inte för att Användaren parkerar sitt fordon i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser som fastställts av fastighetsägare vid parkeringsytan. Parkera VGR ansvarar inte för skador eller förlust till följd av:

Parkera VGR är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas på grund av ett hinder som låg utanför Parkera VGR:ss rimliga kontroll, så som t.ex., men inte begränsat till, hinder föranledda av: lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage, dataintrång, fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk eller bojkott. Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om Parkera VGR är föremål för nämnda åtgärder.

Parkera VGR ansvarar inte under några omständigheter för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller följdskador.

Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller med undantag för ansvar som kan krävas enligt tvingande svensk lag.

Sekretesspolicy

Så här behandlar VGR dina personuppgifter:

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

Västra Götalandsregionen: Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Dataskyddsombud

Regionjurist Ingrid Floderus är dataskyddsombud på VGR.

E-post: koncernkontoret.dso@vgregion.se

 

De personuppgifter som samlas in är huvudsakligen Användarens namn, personnummer, fordonsregistreringsnummer, telefonnummer och e-postadress, som Användaren självmant lämnar, användarens folkbokföringsadress. Vid användning av Tjänsterna behandlas även uppgifter om parkeringshistorik (datum, klockslag, parkeringsyta)

Vid tillhandahållande av Tjänsterna kan dina personuppgifter komma att överföras till verksamhet i andra länder än Sverige. Sådana överföringar kommer endast att ske till länder inom EU/EES eller länder som efter beslut av EU-kommissionen säkerställer en adekvat skyddsnivå.

I den mån som krävs för tillhandahållande av Tjänsterna kan Parkera VGR även komma att överföra personuppgifterna till samarbetspartners, exempelvis fakturaföretag och inkassoföretag.

Utöver vad som framgår av denna punkt lämnar Parkera VGR endast ut personuppgifter till extern part för att kunna fullgöra åtaganden gentemot Användaren, såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot Användaren.

Avtalstid och uppsägning

Detta Avtal gäller tillsvidare. Endera parten har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. 

Observera att om det fortfarande finns utestående betalningar kvar på ett användarkonto kommer uppsägningen inte att vara fullständig förrän de utestående betalningarna har reglerats.

Ångerrätt

Detta Avtal omfattas av Distansavtalslagen. Observera dock att ångerrätten för parkeringstillstånd anses förverkad och skyldighet att erlägga betalning uppkommer direkt i samband med att Du börjar använda Tjänsterna.

Underleverantörer

VGR har rätt att anlita underleverantörer, exempelvis som underleverantör av Tjänster i Appen, eller för att administrera avier, betalningar, krav och andra frågor som har samband med Tjänsterna.

Immateriella rättigheter

Genom att använda Tjänsterna förvärvar Du ingen immateriell äganderätt. Allt innehåll, inkluderande bl.a. varumärken och upphovsrätt därtill, som tillgängliggörs genom Tjänsterna tillhör och/eller kontrolleras av Parkera VGR. Du har inte rätt att kopiera, länka till eller på annat sätt förfoga över innehållet och materialet.

Tvist

Tvister gällande tillämpningen av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag. Om Du är missnöjd med Parkera VGR:s agerande eller har krav mot Parkera VGR rekommenderas att Du i första hand vänder dig till Parkera VGR:s kundtjänst, parkering@vgregion.se